การปรับปรุงพันธุกรรมปลากะพงขาว

นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-3475-6624

Read more

ปลากะพงขาวสายพันธุ์โตเร็ว

นฤชล ภัทราปัญญาวงค์ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-3475-6624

Read more