โดมปรับแสงธรรมชาติ (ป้องกันรังสีตรงได้ 100%)

รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และ ดร.ณัฏรี ศรีดารานนท์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-407-0075 ต่อ 308 E-mail: sopa.v@ku.th

Read more