การปลูกเมล่อนด้วยระบบโซลาร์เซล

การปลูกเมล่อนด้วยระบบโซลาร์เซล เพื่อแก้ปัญหาการปลูกเมล่อนในโรงเรืยน ประหยัดพลังงานและลดการสูญเสียของปุ๋ยที่ปนมากับน้ำ โดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ในการหมุนเวียนสารละลายธาตุอหาร ทำให้ลดการสูญเสียได้มาก และเมล่อนยังเติบโตได้ดี ซึ่งเป็นผลงานวิจัย คุณศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามได้ที่ โทร. 06-4065-4197

Read more

ชุดปลูกพืชไร้ดิน พลังงานโซลาร์เซล

ชุดปลูกพืชไร้ดิน พลังงานโซลาร์เซล มีแนวคิดในการแก้ปัญหาระบบการปลูกพืชในโรงเรียน ทั้งปัญหาด้านการจัดการ ปัญหาความเสียหายของปุ๋ยที่ไหลออกนอกระบบ ปัญหาค่าแรงงาน โดยชุดต้นแบบการชุดปลูกพืชไร้ดิน พลังงานโซลาร์เซล ใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ที่ช่วยประหยัดพลังงาน และลดความสูญเสียการใช้ปุ๋ยในระบบปลูกพืชในโรงเรือนแบบเก่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับปลูกพืชในพื้นที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และถิ่นทุรกันดาร สอบถามได้ทีอาจารย์ศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.06-4065-4197

Read more