Cow’Zise แอปพลิเคชั่นคาดคะเนน้ำหนักโคเนื้อ

นายพีรยุทธ นิลชื่น
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 086-725-2969 E-mail: fagrpyn@ku.ac.th

Read more

“Cow Zise” แอปพลิเคชั่นสำหรับประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อ

“Cow Zise” แอปพลิเคชั่นสำหรับประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อ สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android OS) ใช้ในการประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อ โดยใช้การประมวลผลจากภาพถ่ายด้านข้างของแม่โคเนื้อ ซึ่งสามารถประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อดังนี้ 1) โคพันธุ์ไทยพื้นเมือง 2) โคลูกผสมพันธุ์บราห์มัน และ 3) โคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ โดยใช้การประเมินสภาพร่างกายของแม่โค (ผอม, ปานกลาง และอ้วน) ร่วมประเมินเพื่อเพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้นในการประมาณน้ำหนักตัว สอบถามได้ที่ อาจารย์พีรยุทธ นิลชื่น สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-6725-2969

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อย

การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยนี้ ผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยจนได้ผลสำเร็จที่สามารถนำมาปฏิบัติจนได้ผลนั้น ผู้นั้นก็คือ รศ.สมิต ยิ้มมงคล อาจารย์จากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อย” /สมิต ยิ้มมงคล

การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อย เป็นการศึกษาวิจัยจนได้ผลสำเร็จที่สามารถนำมาปฏิบัติจนได้ผล หนึ่งในผลงานของรศ.สมิต ยิ้มมงคล อาจารย์จากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

การประชุมระดมความคิด (ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการประชุม ระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสต์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ  ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น

Read more