การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้

ปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อโคในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สวนทางกับจำนวนโคเนื้อที่มีปริมาณลดลง ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในขณะที่การผลิตโคนมในประเทศไทยกลับมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีการนำลูกโคนมเพศผู้มาเลี้ยงขุนจำนวนน้อย และให้อาหารคุณภาพต่ำ ทำให้การเจริญเติบโตช้าและใช้เวลาเลี้ยงนานถึงสามารถส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์ได้ ที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายลูกโคให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งรับซื้อในราคาต่ำ ได้กำไรน้อย ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อโคนมเพศผู้ขุน มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์ซากเย็นประมาณ 54-55 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพเนื้อโคนมเพศผู้ใกล้เคียงกับโคเนื้อลูกผสมชาร์โรเล่ส์ เนื้อโคนมเพศผู้มีความนุ่มมากกว่าเนื้อโคเนื้อลูกผสมชาร์โรเล่ส์

Read more

การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้: ศาสตราจารย์สุริยะ สะวานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิจัยได้รางวัลที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 (ระดับ Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง) จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ โดย ศาสตราจารย์สุริยะ สะวานนท์, อาจารย์ภูมพงศ์ บุญแสน, นางสาวอัญชลี คงประดิษฐ์ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

การผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้

รศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์ และคณะ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
โทร. 087-503-9369 E-mail: agrsusa@ku.sc.th

Read more

Cow’Zise แอปพลิเคชั่นคาดคะเนน้ำหนักโคเนื้อ

นายพีรยุทธ นิลชื่น
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 086-725-2969 E-mail: fagrpyn@ku.ac.th

Read more

Cow’Zise แอปพลิเคชั่นคาดคะเนน้ำหนักโคเนื้อ

นายพีรยุทธ นิลชื่น
สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 086-725-2969 E-mail: fagrpyn@ku.ac.th

Read more

“Cow Zise” แอปพลิเคชั่นสำหรับประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อ

“Cow Zise” แอปพลิเคชั่นสำหรับประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อ สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android OS) ใช้ในการประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อ โดยใช้การประมวลผลจากภาพถ่ายด้านข้างของแม่โคเนื้อ ซึ่งสามารถประมาณน้ำหนักแม่โคเนื้อดังนี้ 1) โคพันธุ์ไทยพื้นเมือง 2) โคลูกผสมพันธุ์บราห์มัน และ 3) โคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ โดยใช้การประเมินสภาพร่างกายของแม่โค (ผอม, ปานกลาง และอ้วน) ร่วมประเมินเพื่อเพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้นในการประมาณน้ำหนักตัว สอบถามได้ที่ อาจารย์พีรยุทธ นิลชื่น สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-6725-2969

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อย

การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยนี้ ผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยจนได้ผลสำเร็จที่สามารถนำมาปฏิบัติจนได้ผลนั้น ผู้นั้นก็คือ รศ.สมิต ยิ้มมงคล อาจารย์จากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อย” /สมิต ยิ้มมงคล

การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อย เป็นการศึกษาวิจัยจนได้ผลสำเร็จที่สามารถนำมาปฏิบัติจนได้ผล หนึ่งในผลงานของรศ.สมิต ยิ้มมงคล อาจารย์จากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

การประชุมระดมความคิด (ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการประชุม ระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสต์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ  ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น

Read more