กระทรวง อว. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 – 13 กรกฎาคม 2563 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดำเนินการผ่านระบบ

Read more

ต้นแบบห้องความดันลบสำหรับคนไข้แพร่เชื้อทางอากาศ

รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กพส.

Read more

เครื่องสอบเทียบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์

ผศ.ดร.พงศกร จันทรัตน์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ความแม่นยำสูง

ผศ.ดร.พงศกร จันทรัตน์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครื่องล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ

เครื่องล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ สามารถล้างมือได้อัตโนมัติ และมีกล้องจับใบหน้าว่าสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่(ตรวจจับได้แม้แต่หน้ากากผ้าแบบแฟชั่น และเช็ดให้ด้วยว่าสวมถูกวิธี ปิดจมูกหรือไม่ สแกนได้หลายหน้าพร้อมๆ กัน 10 คน แถมมีจอภาพแสดงภาพให้ด้วย) และเช็คอุณหภูมิเฉพาะที่หน้าผาก ด้วย เทอร์โมสแกน 32 rowsx24 cols=768 pixels แบบเบ็ดเสร็จในเครื่องเดียว แบบไร้สัมผัส ไม่มีคนควบคุม และยังมีลำโพงส่งเสียงพูดเตือนได้ อัตโนมัติ เช่นเตือนให้ล้างมือ เตือนการวัดอุณหภูมิ และเตือนการสวมหน้ากาก โดยทุกกรณีถ้ามีปัญหาต้องสงสัย จะ Alarm แจ้งเตือนทันที แต่ถ้าผ่านหมด ก็แจ้งว่าผ่านในทุกรณีเช่นกัน เครื่องนี้เหมาะสำหรับ งานตรวจคัดกรองก่อนเข้าสำนักงาน เข้าห้างสรรพสินค้า เข้าโรงแรมหรือเข้าอาคารต่าง ๆ) ผลงานวิจัยของ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1927-0098

Read more

DIY ตู้ป้องกันเชื้อโรคสำหรับผู้ปฏิบัติงานคัดกรองผู้ป่วย

ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศกวรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

DIY ตู้ป้องกันเชื้อโรคสำหรับผู้ปฎิบัติงานคัดกรองผู้ป่วย

ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันนี้ – 14 เมษายน 2563

  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับการป้องกันและรักษา รวมทั้งสถานพยาบาลที่ใช้รองรับผู้ป่วย รวมทั้งเตรียมการรองรับวิกฤตที่อาจร้ายแรงขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง วช. จะเปิดรับข้อเสนอทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาใน 4 เรื่องเร่งด่วน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาหน้ากากอนามัย N95

Read more