ความปลอดภัยโครงสร้างถังเก็บน้ำประปาภายใต้แรงแผ่นดินไหว

ผศ.ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนใจศึกษาผลตอบสนองของแรงกระทำจากของเหลวจากแรงแผ่นดินไหวที่กระทำต่อตัวโครงสร้างหอถังสูงทีใช้บรรจุน้ำประปา(high tower storage tank) เนื่องจากเป็นโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญของชุมชน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวรุนแรงจึงใช้กรณีศึกษาโครงสร้างหอถังสูงเก็บน้ำประปาขนาดความจุ 250 ลูกบาศก์เมตร ของการประปาส่วนภูมิภาค ที่อำเภอพนมทวนและอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

Read more