จัดการอบรมฯ การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. คณะเกษตร คณะประมง และคณะวนศาสตร์ ร่วมมือ จัดการอบรมฯ การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  

Read more

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับคณะเกษตร บางเขน คณะเกษตร กำแพงแสน คณะประมง และคณะวนศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more

สวพ.มก.จัดโครงการฝึกอบรบฯ การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 สวพ.มก.จัดโครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 3 โดยมีการเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัยจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาเกษตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิแสดงข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน      

Read more