ประกาศผลการคัดเลือกโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ฯ Reinventing University Program ปีงบฯ 2564 ครั้งที่ 2

Read more

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต มก. ส่งขอเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาฯ

  ประกาศสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอ “โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถขั้นสูงของกาลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสาหรับอนาคต” ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  

Read more