ระดมสมองพัฒนาชุดโครงการวิจัย พลับพลึงธาร

เนื่องด้วยสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สวพ.มก. มีโจทย์วิจัยจาก จ.ระนอง เกี่ยวกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์พลับพลึงธารนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจร่วมให้ความคิดเห็นและพัฒนาชุดโครงการวิจัยดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 56 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. หากท่าสนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกรุณาแจ้งไปยัง

Read more