สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) จัดการอบรบหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ คกส. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ จำนวน 2 รุ่น (รับรุ่นละ 50 คน) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่

Read more