สวพ.มก. จัดสัมมนาติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดสัมมนาติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ สถานที่ทำการวิจัยโครงการวิจัยประเภท 3 สาขา จำนวน

Read more

ชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2558

วันที่ 28 มกราคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดวาระการประชุม “ชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2558           ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุกหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

Read more