โคพีพอด สกุล Tropodiaptomus ชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ และคณะ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: fscisnm@ku.ac.th

Read more