การพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมโคนมไทยด้วยเทคโนโลยีจีโนม

ผลงานวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากความต้องการเพิ่มความแม่นยำในการพิสูจน์พ่อพันธุ์โคนมเพื่อการผสมเทียม และความต้องการเร่งพัฒนาศักยภาพทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของโคนมที่ถูกเลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมในเขตร้อนชื้น ซึ่ง อ.ส.ค. ได้ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยฟลอริดา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ผลการดำเนินงานวิจัยดังกล่าวมีผลทำให้ความแม่นยำในการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีโอกาสได้โคนมทดแทนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจตรงกับที่ตนคัดเลือกได้เร็วขึ้นร้อยละ 14.8 (7.4 เดือน) ของระยะห่างระหว่างรุ่น (50 เดือน)

Read more