เครื่องล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ

ผศ.ดร.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครื่องล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ

เครื่องล้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ สามารถล้างมือได้อัตโนมัติ และมีกล้องจับใบหน้าว่าสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่(ตรวจจับได้แม้แต่หน้ากากผ้าแบบแฟชั่น และเช็ดให้ด้วยว่าสวมถูกวิธี ปิดจมูกหรือไม่ สแกนได้หลายหน้าพร้อมๆ กัน 10 คน แถมมีจอภาพแสดงภาพให้ด้วย) และเช็คอุณหภูมิเฉพาะที่หน้าผาก ด้วย เทอร์โมสแกน 32 rowsx24 cols=768 pixels แบบเบ็ดเสร็จในเครื่องเดียว แบบไร้สัมผัส ไม่มีคนควบคุม และยังมีลำโพงส่งเสียงพูดเตือนได้ อัตโนมัติ เช่นเตือนให้ล้างมือ เตือนการวัดอุณหภูมิ และเตือนการสวมหน้ากาก โดยทุกกรณีถ้ามีปัญหาต้องสงสัย จะ Alarm แจ้งเตือนทันที แต่ถ้าผ่านหมด ก็แจ้งว่าผ่านในทุกรณีเช่นกัน เครื่องนี้เหมาะสำหรับ งานตรวจคัดกรองก่อนเข้าสำนักงาน เข้าห้างสรรพสินค้า เข้าโรงแรมหรือเข้าอาคารต่าง ๆ) ผลงานวิจัยของ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1927-0098

Read more

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนวิจัยด้านงานแอลกอฮอล์ ปี 2559

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีความสนใจด้านงานแอลกอฮอล์ ในปี 2559 เป็นต้นไป แผนงานได้กำหนดขอบเขตการศึกษางานวิจัยตามเอกสารแนบ โดยมีการสนับสนุนดังนี้ ทุนโครงการขนาดใหญ่ 1,000,000-3,000,0000 บาท จำนวน 2

Read more