ต้นแบบ Smart Agriculture Platform ด้วยการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง Aqua Crop

รศ.วัชรี วีรคเชนทร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-646-1188 E-mail: fengwrv@ku.ac.th

Read more

IoT Gas Watch : นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษ

มีคนจำนวนมากต้องเสียชีวิตจากกรณีแก๊สพิษรั่วไหลหรือสูดดมแก๊สพิษโดยไม่รู้ตัว ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อก๊าซชีวภาพ รวมถึงการเสียชีวิตขณะหลับในรถ ตลอดจนการเสียชีวิตของเด็กเล็กที่ติดค้างอยู่ในรถ ซึ่งนับเป็นโศกนาฏกรรมที่ส่งผลให้นักวิจัยไทยคนหนึ่งพยายามคิดค้นวัตกรรมใช้ป้องกันเหตุดังกล่าว กระทั่งสำเร็จเป็นนาฬิกาออนไลน์ที่สามารถช่วยป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว ทีมนักวิจัยจึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมจากสิ่งประดิษฐ์ที่เคยออกแบบแล้วมาดัดแปลงด้วยการนำระบบเซนเซอร์ไปใช้ในการตรวจจับก๊าซพิษ ออกมาในรูปนาฬิกาข้อมือที่ใช้งานง่าย เรียกว่า “IoT Gas Watch”  หรือ “นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษออนไลน์  ” ซึ่งนอกจากเป็นนาฬิกาบอกเวลาทั่วไปแล้ว ยังทำงานตรวจจับก๊าซพิษต่างๆ ได้อาทิ

Read more

แอพพลิเคชันเพื่อการเกษตร ยุค 4.0

ในโลกยุคปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาไปอย่างมาก เกษตรกรไทยจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำการเกษตรแบบใหม่ที่ตอบรับกับเทคโนโลยีในยุค 4.0 เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งการผลิตด้านการเกษตรแนวใหม่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้วยระบบข้อมูลที่ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร และคณะ จากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาแอพพลิเคชันทางการเกษตรเกี่ยวกับพืช สัตว์เศรษฐกิจ และการจัดการด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากกว่าการใช้ประสบการณ์ในการผลิตด้านการเกษตร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต

Read more