แอปพลิเคชันนิล 4.0 เวอร์ชัน 2

รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-2924

Read more

แอปพลิเคชัน นิล 4.0 เวอร์ชัน 2

รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-2924 E-mail: ffiswrt@ku.ac.th

Read more

รู้เกษตร – Agri Pro แอปพลิเคชันเพื่อการวางแผนการผลิตพืช/เลี้ยงสัตว์

Agri Pro ช่วยวางแผนการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ พร้อมข้อมูลสภาพอากาศชุดดิน และราคาสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจการผลิตมีกำหนดขอบเขตฟาร์มบนแผนที่เพื่อคำนวนเป็นพื้นที่จริง สร้างแผนการผลิต บันทึกรายการกิจกรรมต่างๆ บันทึกรายรับ-จ่ายสรุปเป็นโปรไฟล์ของการผลิตแต่ละครั้ง ข้อมูลการผลิตสามารถสร้างเป็น QR Code แชร์ให้ผู้สนใจและส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางเพื่อการอัพเดทการผลิตของเกษตรกร รวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทางการเกษตร (Agri-big data) หลักการทำงาน 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในระบบ Androids หรือ

Read more

KU Smart Scale

ดร. จุมพล วรสายัณห์
ดร. จิตติ นิรมิตรานนท์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5000

Read more

แอปพลิเคชัน ประมวลผลภาพอัจฉริยะวัดปริมาตรของไม้ท่อน

ดร.อนุสรณ์ เชื้อสามารถ และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0588 ต่อ 1519 E-mail: fagrarc@ku.ac.th

Read more

CowLog แอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มโคนม

รศ.ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่าa*, รศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณb*, ผศ.ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภีb และ ดร. ดนัย จัตวาb
aภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
* หัวหน้าโครงการร่วม

Read more

แอปพลิเคชั่นสำหรับการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ (3Fs)

รศ. เจษฏา อิสเหาะ และนายพุทธสงฆ์ สังข์วรรณ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-9113-4991

Read more

แอปพลิเคชันการแปรรูปเนื้อสัตว์

คุณวิรัตน์ สุมน สถานีวิจัยทับกวาง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9177-0006

Read more

แอปพลิเคชันสำหรับการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ (3Fs)

รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดีรศ. เจษฏา อิสเหาะ และนายพุทธสงฆ์ สังข์วรรณภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร 08-6699-5458

Read more

แอปพลิเคชั่น นิล 4.0 เวอร์ชั่น 2

รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-2924 E-mail: ffiswrt@ku.ac.th

Read more