ประชุมหารือร่วมกันระหว่างแหล่งทุนวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และสำนักงานบริการวิชาการ มก.

          วันที่ 1 ตุลาคม 2557  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก.ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างแหล่งทุนวิจัย รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  หรือ สวก. และ

Read more