KURDI จัดประชุม Special Tutorial Forum “เปิดหน้าต่างงานแสงซินโครตรอนกับงานวิจัยของ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย จัดกิจกรรมการประชุม Special Tutorial Forum “เปิดหน้าต่างงานแสงซินโครตรอนกับงานวิจัยของ มก.” วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

Read more

แสดงความยินดี ศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช รับรางวัล SLRI Award ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภท “ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล SLRI Award ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภท “ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงานการประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนครั้งที่ 12th

Read more