แมลงปอเสือปลายงอนทองผาภูมิ ชนิดใหม่ของโลก

ค้นพบโดย
นายดำรง เชียรทอง (นิสิตปริญญาเอก)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dr.Michel Sartori
สังกัด Museum of Zoology เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส

Read more