แมลงปอยักษ์เขียวท้องส้ม ชนิดใหม่ของไทย

ผศ. ดร.กรอร วงษ์กำแหง และคณะ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5555 E-mail: fscikaw@ku.ac.th

Read more