“แมลงชีปะขาวปัญหา” แมลงชีปะขาวชนิดใหม่ของโลก

รศ. ดร.บุญเสฐียร บุญสูง และคณะ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555 ต่อ 647829 E-mail: fscibtb@ku.ac.th

Read more

“แมลงชีปะขาวปัญหา” แมลงชีปะขาวชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555 ต่อ 647829 E-mail: fscibtb@ku.ac.th

Read more