เครื่องกะเทาะแมคคาเดเมีย สำหรับเกษตรกรรายย่อย

คุณวริยา ด่อนศรี (นักวิจัย) สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.08-8633-5071

Read more

การปลูกแมคคาดาเมีย สู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

คุณวริยา ด่อนศรี (นักวิจัย)
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-8633-5071

Read more

แมคคาเดเมีย จากต้นสู่กระป๋อง

น.ส.วริยา ด่อนศรี
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 088-633-5071 E-mail: wariya.don@ku.th

Read more

เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย

รศ. ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-3130

Read more

เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mail: agrtns@ku.ac.th

Read more