แอปพลิเคชันสำหรับการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน (Plankton Key)

ผศ.ดร.ไพลิน จิตรชุ่ม และ สุธาทิพย์ คงทน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9790-9707

Read more

แอปพลิเคชั่นสำหรับการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน (Plankton Key)

รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดีดร.ไพลิน จิตรชุ่มน.ส. สุธาทิพย์ คงทนภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาชีววิทยาประมงคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร 08-6699-5458

Read more

แอปพลิเคชันสำหรับการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน (Plankton Key)

ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดี ดร.ไพลิน จิตรชุ่ม น.ส. สุธาทิพย์ คงทน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-6699-5458

Read more

การใช้ทรีฮาโลสเป็นสารรักษาสภาพแพลงก์ตอนเพื่อเป็นอาหารอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม และน.ส.วาสนา อากรรัตน์ นักวิจัยจากสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการศึกษาและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาแพลงก์ตอนให้มีคุณภาพดี เก็บรักษาได้นาน และมีการสูญเสียองค์ประกอบทางเคมีน้อยที่สุด ด้วยวิธีการใช้ทีฮาโลส เป็นสารรักษาสภาพเซลล์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาก่อนน้ำแพลงก็ตอนไปแช่เย็นหรือแช่แข็ง

Read more