ความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนชลประทานจากแรงกระทำแผ่นดินไหว

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการต้านทานแรงกระทำแผ่นดินไหวและแนวทางป้องกันผลกระทบจากแผ่นดินไหวต่อเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และคณะวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่เขื่อนขนาดกลางและขนาดเล็ก ศึกษาคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของชั้นวัสดุถมตัวเขื่อนและชั้นฐานรากที่ก่อสร้างเขื่อนชลประทานในประเทศไทย ศึกษาปัจจัยด้านองค์ประกอบตัวเขื่อนที่มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองทางพลศาสตร์ของเขื่อนต่อแรงกระทำแผ่นดินไหว เพื่อศึกษาถึงอันตรายเนื่องจากการขยายความรุนแรงของชั้นดินตะกอนฐานรากที่ส่งผลถึงความปลอดภัยของเขื่อนต่อแรงกระทำแผ่นดินไหวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อกำหนดในการออกแบบ ชนิดและองค์ประกอบเขื่อนที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดความเสียหายจากแรงกระทำแผ่นดินไหว

Read more

การจำแนกที่ตั้งชั้นดินเพื่อจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับนายบุรินทร์ เวชบรรเทิง ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวจากกรมอุตุนิยมวิทยา ทำการศึกษาอย่างจริงจังถึงการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหว (seismic microzonation) ของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยงด้านแผ่นดินไหวของจังหวัด เพื่อใช้จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

Read more

การพัฒนายางแบริ่งสำหรับการก่อสร้างอาคารป้องกันภัยแผ่นดินไหว

งานวิจัยและองค์ความรู้การก่อสร้างอาคารเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหวในไทยยังมีไม่มาก ดังนั้น ผศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ และนายพีรวัส สุดใจ จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ ชูแก้ว จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ศึกษาหาแนวทางในการออกแบบและผลิตยางแบริ่งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยไฟไนต์เอลิเมนต์ในการออกแบบ ติดตั้งยางแบริ่งเพื่อลดความเสียหายจากอุบัตติภัยแผ่นดินไหวที่ฐานรากของสิ่งก่อสร้าง เพื่อใช้ดูดซับพลังงานในขณะเกิดแผ่นดินไหว

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา แก่ “รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์” ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา แก่ “รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์” ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อเข้ารับพระราชทานเหรียญดังกล่าวในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เหรียญดุษฎีมาลา เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึก เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า เหรียญแพรแถบ

Read more