มันสำปะหลัง พันธุ์ซีเอสซี 65

อาจารย์สกล ฉายศรี
สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
โทร.08-2246-0483 หรือ เพจ facebook มันสำปะหลังพันธุ์ทางเลือก

Read more