มันสำปะหลัง “เกษตรศาสตร์ 3”

นายสกล ฉายศรี และคณะ
สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 082-246-04833
E-mail: ijsskch@ku.ac.th

Read more