ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวเม่า (Green Rice Flour)

นางสาวสิรินาฏ เนติศรี และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 085-556-2659 E-mail: fnasrn@ku.ac.th

Read more