มหัศจรรย์แป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50

นางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 08-9584-3152 E-mail: ijsppp@ku.ac.th

Read more

มหัศจรรย์แป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50

น.ส.พิมพ์นิภา เพ็งช่าง
สถานีวิจัยปากช่อง ภาคิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more