วช. ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

วช. ได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการการใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ สำหรับนักวิจัย โดยข้อมูลที่ได้จากการตอบนี้จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยที่ดำเนินโครงการวิจัยในช่วงปี 2560-2565 ร่วมตอบแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 ได้ที่ https://survey.nrct.go.th/

Read more

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักวิจัยต่อระบบการเงินออนไลน์

           ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้นำระบบการเงินออนไลน์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ด้านการเงินโดยดำเนินการโอนเงินอุดหนุนวิจัย มก. เข้าบัญชีหัวหน้าโครงการวิจัยโดยตรง ตั้งแต่ปีงยประมาณ 2556 เพื่อเป็นการลดกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มความสะดวก รวดเร็วแก่อาจารย์/นักวิจัย ยิ่งขึ้น            งานคลัง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงใครขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับเงินอุดหนุนวิจัย มก. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงให้บริการต่อไป ทั้งนี้

Read more