เครื่องบดผสมตัวอย่างแบบรวดเร็ว

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผศ.ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องบดผสมตัวอย่างแบบรวดเร็วขึ้น มีคุณสมบัติที่สามารถบดตัวอย่างสดหรือแห้ง ได้ครั้งละ 24 ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนพืช หรือ สัตว์ เส้นใยรา สปอร์ ยีสต์

Read more