รับข้อเสนอการวิจัยด้าน Biofuel Production

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยปีงบประมาณ 2557 แผนพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน โดยการวิจัยด้าน Biomass Energy เน้นด้าน Biofuel Production 1) กระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 2) กระบวนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส โดยการ Technological Assessement หากท่านสนใจ

Read more