ผลิตภัณฑ์อาหารธัญชาติจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดย จุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผลิตภัณฑ์อาหารธัญชาติจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีคุณค่าทางโภชนาการจากธัญชาติ สามารถเก็บรักษาได้ นานถึง 6 เดือน กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน พร้อมผลิตเชิงพาณิชย์และเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ ติดต่อได้ที่ คุณจุฬาลักษณ์ จารุนุช ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8629

Read more

การใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชันในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่สากลโลก

          ข้าวนับว่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย  นอกจากจะเป็นผู้ผลิตข้าวอันดับ 6 ของโลกแล้วยังมีปริมาณการส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก ในปี พ.ศ.2557 กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ได้พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะมีปริมาณกาส่งออกข้าวสาร 8.50 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.80

Read more