มิรินจากข้าวไทย

โดย ​​นายประมวล ทรายทอง
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Read more