เสวนาฯ “การบริหารจัดการประมงไทยภายใต้วิกฤตการณ์ปัจจุบัน”

18 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดงาน เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการประมงไทยภายใต้วิกฤตการณ์ปัจจุบัน” เสวนาโดย รศ.ดร.กังวาลย์ จันทรโชติ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง ม.เกษตรฯ บางเขน (ช่วงเช้า) และ

Read more