สวพ.มก. จัดสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2559

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยหัวข้อเรื่อง ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนแก่นักวิจัย ในหัวข้อโครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร เพื่อขอรับทุนจาก สกว. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2556 โดยนำส่งมายัง พลตำรวจตรี ดร. อดุลย์ ณรงศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประสานงานโครงการ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาของ สกว. พิจารณาต่อไป

Read more