ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน 13 สาขา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุม

Read more

สวพ.มก. ร่วมเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

เชิญชวนส่งผลงานนำเสนอในกิจกรรม “Thailand Research Symposium 2015”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” ระหว่างวันที่ 16- 20 สิงหาคม 2558 ณ

Read more