รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2550 ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  รางวัลชมเชย (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน : เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใช้ระบบไฮดรอลิค นายเสกสรร สีหงษ์ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. >> รายละเอียด  

Read more