สวพ.มก. จัดอบรมฯ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการวิจัยได้แนวทางในการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด และห้องประชุมไพลิน ชั้น 3

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิต และผลกระทบจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิต และผลกระทบจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”  โดยมีการบรรยายในหัวข้อ กรอบแนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ และการประเมิน    ผลกระทบจากการวิจัย และต่อด้วยเรื่องปฏิบัติการออกแบบเส้นทางสู่ผลกระทบต่อการวิจัย โดย ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นมีการฝึกปฏิบัติการจากโครงการวิจัย ประกอบด้วยการบรรยาย และฝึกปฏิบัติการจากแบบฝึกหัด ต่อด้วยผู้เข้าร่วมการอบรมนำเสนอ

Read more

โครงการ Brown Bag Seminar ครั้งที่ 5/2558

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการ “Brown Bag Seminar” ประจำปี 2558 โดยเชิญ Prof.Dr. Ramu Govindasamy, Department of Agricultural, Food and Resource Economics, Rutgers-the

Read more

การสัมมนาวิชาการ “Brown Bag Seminar” ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ “Brown Bag Seminar” ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยต้นทุนการทำธุรกรรมและแบ่งปันความรู้” (Training Cost Economics and Knowledge Sharing) โดย ดร.รพีพร รุ้งสีทอง อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ

Read more

สัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “ปฏิรูปอย่างไร เกษตรไทยไปโลด” คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมสัมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “ปฏิรูปอย่างไร เกษตรไทยไปโลด” จัดโดย นิสิตปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวิทยากรสัมมนา ดังต่อไปนี้

Read more