การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

ผศ. ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ และคณะ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 082-2907-210 E-mail: KUsmartsilk001@gmail.com

Read more