รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธี และคณะ (ร่วมกับกองทัพเรือ และ บริษัท นนทรี จำกัด)

หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม : รางวัลระดับดี ผลงาน : “ยานใต้น้ำไร้คนขับสำหรับปราบเรือดำน้ำ” จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more