รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดี)

   วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การค้นหายีนควบคุมความหอมของถั่วเหลืองฝักสด” (Identification of Gene Controlling Fragrance in Vegetable Soybean (Glycine max (L.) Merrill)) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสาราญ

Read more