การพัฒนาชุดตรวจการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ทางซีรั่มด้วยเทคนิค indirect-ELISA

ดร.อุโฆษ สุวรรณ และ ผศ.ตร.บัณฑิต มังกิจ
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
E-mail: cvteks@ku.ac.th, fvetbdm@ku.ac.th

Read more

การเตรียมเส้นเชิงประกอบที่มีสมบัติพิเศษจากเม็ดพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้ในการพิมพ์สามมิติ

รศ. ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-747-9154 E-mail: fengapl@ku.ac.th

Read more