เมล่อนพันธุ์ไข่ทองคำ

อำนวยพร ประทุมโพธิ์ หัวหน้าสถานีวิจัยลพบุรี
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-9801-5737

Read more

การปลูกเมล่อนด้วยระบบโซลาร์เซล

การปลูกเมล่อนด้วยระบบโซลาร์เซล เพื่อแก้ปัญหาการปลูกเมล่อนในโรงเรืยน ประหยัดพลังงานและลดการสูญเสียของปุ๋ยที่ปนมากับน้ำ โดยใช้ระบบโซลาร์เซลล์ในการหมุนเวียนสารละลายธาตุอหาร ทำให้ลดการสูญเสียได้มาก และเมล่อนยังเติบโตได้ดี ซึ่งเป็นผลงานวิจัย คุณศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามได้ที่ โทร. 06-4065-4197

Read more

ชุดปลูกเมล่อนพลังงานแสงอาทิตย์

  ชุดปลูกเมล่อนพลังงานแสงอาทิตย์ ลดปัญหาด้านการจัดการ แก้ไปัญหาปุ๋ยไหลออกนอกระบบ และการอุดตันของหัวหยด ลดปัญหาแรงงาน ง่ายต่อการจัดการ เคลื่อนย้ายสะดวก ติดต่อสอบถาม นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพเกษตรกร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail : Jeptagron@gmail.com    

Read more

ชุดปลูกเมล่อนพลังงานแสงอาทิตย์

โดย นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more