สารชีวภัณฑ์กระตุ้นคุณภาพพืชผัก จากแบคทีเรียไมโครค็อคคัส ชนิดแห้ง

ผศ.ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-5555

Read more

การใช้สารไคโตซานร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเพาะเลี้ยงข้าวขาวดอกมะลิ 105

“ข้าว” เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้า ซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพ ข้าวนอกจากจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้วยังเป็นสินค้าส่งออกทางการเกษตรที่สำคัญ จากข้อมูลปี 2552 ประเทศไทยส่งออกข้าว 8.5 ล้านตันคิดเป็นมูลค่า 4,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ยังพบปัญหาชาวนาขาดทุนจากการปลูกข้าวทุกปีอย่างต่อเนื่อง

Read more

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช EE-KU เกษตร 60 ปี โดยรศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชแบบพกพาที่สามา­รถวัดความชื้นหลายชนิดได้ในเครื่องเดียว ทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ใช้งานง่ายสั่งงานด้วยปุ่มสัมผัส แสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง ติดต่อได้ ที่ รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1611-9016

Read more