เครื่องโรยดินสำหรับเพาะกล้าต้นข้าว

ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 081-9270098

Read more

เครื่องโรยดินและเมล็ดบนถาดเพาะกล้าอัตโนมัติ

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1927-0098

Read more

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seed.or.th/ สอบถามโทร.08-4938-2003

Read more

เครื่องปลูกพืชแบบสายพาน ลำเลียงเมล็ดพันธุ์ โดย อาจารย์ชุติ ม่วงประเสริฐ

เครื่องปลูกพืชแบบสายพานลำเลียงเมล็ดพันธุ์ ช่วยปลูกข้าวให้เป็นแถว ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าวแตกกอดี ติดต่อได้ที่ อาจารย์ชุติ ม่วงประเสริฐ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-3435-1885 ผลงานวิจัย โดย ดร.สุทธิพร เนียมหอม ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more