เครื่องโรยดินและเมล็ดบนถาดเพาะกล้าอัตโนมัติ

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1927-0098

Read more

ผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ IAA แบบน้ำพร้อมใช้

ผศ.ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-5555

Read more

บัตรตรวจความชื้นข้าวเปลือกต้นทุนต่ำ

รศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ผศ.ดร.พิมพ์พรรณ ปรืองาม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-9147-2656

Read more

เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ

  เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟได้ออกแบบ และการสร้างเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟแบบถังหมุน มีกำลังการผลิตที่ 200 กรัมสารกาแฟต่อการคั่ว 1 ครั้ง โดยเครื่องคั่วกาแฟใช้ระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ มีถังคั่วเมล็ดกาแฟทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกแนวนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 100 มิลลิเมตร ความยาว 250 มิลลิเมตร และหนา 3 มิลลิเมตร ภายในถังมีครีบ

Read more

เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ

อาจารย์สยุมพร รัตนพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โทร.0-3428-1098

Read more

การออกแบบและพัฒนาเครื่องลอกเยื่อหุ้มเมล็ดมะละกอ

ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโทร. 08-1928-3684 

Read more

เมล็ดเงาะอบแห้งผสมคอนเฟลกเคลือบคาราเมล

ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโทรศัพท์ 0-2942-8629 ต่อ641905

Read more

เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะละกอ

เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะละกอ  เพื่อใช้ในการเพาะปลูก ช่วยกำจัดเยื่อที่ติดเมล็ดมะละกอ ช่วยในการลดปัญหาการแช่เมล็ดมะละกอ และทำให้เมล็ดสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยใช้เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะละกอ ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.อาทิตย์ พวงสมบัติ สอบถามได้ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.034-351896

Read more

มก. นำเมล็ดพันธุ์พืชผัก ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อบรรจุในถุงยังชีพพระราชทาน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเมล็ดพันธุ์พืชผัก ประกอบด้วย เมล็ดข้าวโพดหวาน เมล็ดข้าวโพดฝักอ่อน

Read more