คอมบูชะน้ำมะพร้าวผสมอัญชัน

ดร.เมธาวี เพียรภักดี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2940-6300 E-mai: saisuda.sr@ku.th

Read more