แสดงความยินดี ศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช รับรางวัล SLRI Award ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภท “ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล SLRI Award ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภท “ผลงานวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงานการประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนครั้งที่ 12th

Read more