การผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้กากน้ำตาล โดย รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

การผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้กากน้ำตาล ช่วยเพิ่มโปรตีน และให้คุณค่าทางอาหารสูง ติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-6830 ต่อ 1209 ผลงานวิจัย รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more