Cassava Chips มันสำปะหลังแผ่นทอดกรอบ

ทวีเกียรติ ทวีกสิกรรม สถานีวิจัยเขาหินซ้อน
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-6035-2122

Read more

มะเขือเทศสีดาทิพย์

อาจารย์อัครชัย โสมกุล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.064-246-9551 

Read more

การเลี้ยงหอยแมลงภู่อย่างยั่งยืน

อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ นักวิชาการประมง
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-3831-1379

Read more

การประชุมระดมความคิด (ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการประชุม ระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสต์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ  ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น

Read more